Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Årsmøte ble avholdt på Liahøi Grendehus 6 februar2024 kl. 19.00.Det var kun ordinære årsmøtesaker på agendaen, og 59 medlemmer stemte i tråd med styret og valgkomiteens innstillinger. 

1.         Godkjennelse av innkallingen.  Ingen kommentar til innkallingen og årsmøtet er satt.

2.         Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.                                                                                                                                                           Som referent ble valgt: Leni Huse

           Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll. Til dette ble valgt Ole Nilsen og Lene Spro

  3.    Årsberetning. Den fremlagte årsberetningen ble godkjent som klubbens beretning for 2023.

        Regnskap. Det fremlagte regnskap ble godkjent som klubbens regnskap for 2023.

Regnskapet viser at totale inntekter for 2023 har utgjort kr. 530 884,05 Hensyntatt kostnader kr. 449 556,08.- fremkommer et årsoverskudd kr. 81 327,97 Overskuddet føres over til egenkapitalen som da utgjør kr. 775 455,48.- hvorav bankinnskudd utgjør kr. 729 523,88.- og kontanter i kassa utgjør kr. 4355.- Resterende egenkapital består av varelager og kundefordringer. Det er ingen gjeld i foreningen pr 31.12.2023. Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte regnskapet.

 Styresammensetning i Amcar Follo i 2024 blir slik: 

President: Werner Danielsen, Visepresident: Petter Eker, Kasserer: Reidun Horn, Sekretær: Leni Huse

Styremedlem: Christina Eftedal Robertson, Styremedlem: Bjørn Skjønhaug, Styremedlem: Jan Frode Groth

Nye revisorer: Ellen Nyhus og Harald Harangen. Enstemmig vedtatt.

Fest og arrangementskomitèen ble vedtatt utvidet, og består nå av følgende medlemmer:

Svein Sandberg, Synøve Halvorsen Olsson, Janie Kalmer, Anita Beate Larsen, Gunnar Devik

Geir Låche, Marit Låche, Line Karlsen, Ole Petter Karlsen og Tor Øyvind Torstensrud.

Her er de viktigste datoer for klubbens egne arrangement i 2024:

-Swat-Meet på Kråkstad blir dessverre avlyst.

-Spring Meet Follo arrangeres på Felleskjøpet mandag 20. mai i samarbeid med Rat-Pack Follo.

-Det ble vedtatt at 17. mai cruisingen vil fortsette.

-Det blir i år også sommerfest på Tokerud Gård 22.juni.  Det er også mulig  å campe her.  Tilgang på toaletter.

-Vi vil planlegge 4. juli cruising for de som ikke tar turen til Lillestrøm denne dagen.

-Det blir sesongstart på YX-Jaren 1. april.

-Vi vil i år igjen arrangere felles middag i Halden under Grensetreffet lørdag 10. august.

-Pick-Up treff på Regnbuen Gjennvinning på Langhus er satt til  25/8.   Det er også mulig at andre biler

under en viss alder også kan stille.  Vi vil komme tilbake med mere info senere.

Hjulebordet på Liahøy vil i år blir arrangert lørdag 7/12. Holdt av datoen.

Det planlegges for en jubileumstur for medlemmene i 2025, da Amcar Follo blir 20 år.  Det må påregnes en egenandel for dette.  Styret kommer tilbake med mer info.

Styret vil også se på mulighetene for å reise til andre treff eller turer med felleskjøring.

Klubbkveldene på Liahøy for resten av 2024  vil bli arrangert følgende dager:

5.mars kl 18.00. 16. april kl 18.00.  8. oktober kl 18.00.  5. november kl 18.00.