Amcar FOLLO - vedtekter

 

Avsnitt 1. Formål – Virke – Medlemmer

1.   Formål og virke

Amcar Follo skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til andre amcar arrangementer.

Amcar Follo skal tilby godt kameratskap, utveksle erfaringer

og fremme en felles lokal interesse som angår amcar-hobbyen og amerikansk bil.

Amcar Follo skal søke å legge vekt på sosiale aktiviteter som medlemsmøter, klubbkvelder og andre aktiviteter etter medlemmenes ønsker.

Amcar Follo skal etter dette drives på frivillig basis med medlemmers innsats til det beste for utvikling av klubben.

Amcar Follo kan for å fremme klubben lokalt arrangere cruising, treff, utstilling, ungdomsprosjekt for økt rekruttering, bilsport som street legal racing, ferdighetskjøring, rebusløp og andre inntekst-bringende tiltak, og å arrangere samkjøring til andre amcar arrangementer. Og ellers i den utstrekning klubbens ledelse har kapasitet til og klubbens årsmøte godkjenner.

2.   Innmelding

 1. Alle personer som stiller seg positivt til Amcar Follo’s formålsparagraf og dens intensjoner, samt er eier av amerikansk bil eller er genuint interessert i amerikansk bil, kan søke om medlemskap i klubben. Klubbstyret avgjør i hvert enkelt tilfelle om søknaden skal innvilges.
 2. Årskontingent kan kun endres dersom årsmøtet vedtar dette. Kontingent endret til kr. 350.- på årsmøtet i 2014 og gjøres gjeldende fra 2015.

3.   Utmelding

 1. Utmelding rettes skriftlig til klubbstyret eller muntlig hvis tre styremedlemmer er til stede.
 2. Medlemmer som melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben har ikke krav på å få refundert noen av de midler som de eventuelt har skutt inn såfremt ikke spesiell avtale om dette er inngått skriftlig. Klubbens merker, emblem og eventuelle andre klubbaktuelle ting skal straks tilbakeleveres.

4.   Ekskludering

 1. Medlemmer som ikke betaler kontingenten til fastsatt tid, utelater å oppfylle formålsparagrafens intensjoner, eller ved sin oppførsel og sine gjerninger skader klubbens renommé utad, kan ekskluderes av klubbstyret. En eventuell ekskludering meddeles skriftlig, med krav om tilbakelevering av merker, emblem og eventuelle andre aktuelle ting. Ekskluderingen gjøres kjent for de øvrige medlemmene. Eventuelle grove overtramp som har skadet eller kan skade Amcar Follo’s renommé, rapporteres inn til styret i Amcar Follo.
 2. Medlemmer som er blitt ekskludert har ikke adgang til klubbens møter og arrangement. Klubbstyret kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
 3. Medlemmer som er blitt ekskludert fra klubben har ikke krav på å få refundert noen av de midler som de eventuelt har skutt inn såfremt ikke spesiell avtale om dette er inngått skriftlig.

 

AVSNITT 2. STEMMERETT

1.   Hovedmedlemmer

 1. Stemmerett har de av klubbens hovedmedlemmer som har betalt sin kontingent.
 2. Hovedmedlemmene har stemmerett i samtlige klubbsaker, samt møte- og stemmerett på klubbens årsmøte.

2.   Støttemedlemmer

 1. Stemmerett i klubbrelaterte saker – har de av klubbens medlemmer som har betalt sin kontingent.
 2. Støttemedlemmer har ikke adgang til klubbens årsmøte.

3.   Bruk av stemmerett

 1. Stemmeretten kan bare brukes ved at medlemmet selv personlig er tilstede under avstemmingen.

AVSNITT 3. ÅRSMØTET

1.   Vanlig årsmøte

 1. Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og er beslutningsdyktig i alle saker uansett møtets størrelse.
 2. Vanlig årsmøte avholdes en gang om året, fortrinnsvis i løpet av 1. kvartal.
 3. Kunngjøring av årsmøtet til klubbens hovedmedlemmer må skje minst 14 dager før møtedatoen.
 4. Årsmeldingen med dagsorden, beretning, regnskap og budsjettforslag må være klubbens medlemmer i hende senest 10 dager før årsmøtet.
 5. Hvis et hovedmedlem vil ha en sak behandlet under posten eventuelt på årsmøtet, må denne saken være klubbstyret i hende senest 7 dager før årsmøtet.
 6. Adgang til klubbens årsmøte har kun de av klubbens hovedmedlemmer som har betalt sin kontingent, samt eventuelt de personer som av klubbstyret er invitert for å belyse en sak.
 7. Stemmerett i en hver sak har de av klubbens hovedmedlemmer som har betalt sin kontingent.
 8. Skriftlig avstemming foretas når 1/3 av de frammøtte hovedmedlemmene eller klubbens styre forlanger det. Alminnelig flertall avgjør alle avstemninger, unntatt mistillitsforslag og opphørforslag, som krever 3/4 flertall. Klubbens formann har dobbeltstemme i saker der avstemningen blir uavgjort.
 9. Klubbens formann åpner møtet, og det velges en dirigent som skal lede møtet videre.

2.   Ekstra årsmøte

 1. Ekstra årsmøte sammenkalles når klubbstyret eller minst halvparten av alle stemmeberettigede hovedmedlemmer forlanger det. Minimum 14 dagers varsel.
 2. Ellers går man frem som ved vanlige årsmøter.

AVSNITT 4. MEDLEMSMØTER

1.   Tid og kunngjøring

 1. Medlemsmøtene avholdes så ofte klubbstyret gjør vedtak om det.
 2. Medlemsmøtene bør fortrinnsvis avholdes med faste intervaller, minimum en gang pr måned.
 3. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på medlemsmøtene, skal sende forslag om dette til klubbstyret senest tre dager før møtet holdes.
 4. Medlemsmøtene skal kunne kunngjøres muntlig, som e-post, sms melding, pr.telefon eller skriftlig til klubbens medlemmer.

2.   Møtes gang

 1. Klubbstyret - eller i spesielle tilfeller et arbeidsutvalg - lager møteprogrammet.
 2. Klubbstyret fastsetter eventuelt inngangspenger, og registrerer alle tilstedeværende i protokoll.
 3. Klubbens formann bør fortrinnsvis åpne og lede medlemsmøtet. Klubbens formann kan ved behov og ved spesielle anledninger la et annet styremedlem lede møtet.
 4. Klubbens sekretær skriver referat fra møtet og leser opp referatet på neste medlemsmøte.

3.   Avstemminger

 1. Alminnelige flertall avgjør avstemminger. Formannen har dobbeltstemme i saker der avstemmingen blir uavgjort.
 2. Saker som klubbstyret eller 1/3 av klubbens fremmøtte medlemmer anser som spesielt viktige, kan ikke avgjøres på medlemsmøte men må forelegges årsmøtet til avgjørelse.
 3. Klubbens medlemmer har stemmerett i alle saker.
 4. Kun stemmeberettigede medlemmer – dvs medlemmer som har betalt sin medlemskontingent - har stemmerett.

4.   Adgang

 1. Alle Amcar Follo’s medlemmer har adgang til medlemsmøtene hvis ikke klubbstyret har innvendinger mot dette og vedtar å holde lukket medlemsmøte.
 2. Ikke-medlemmer har kun adgang til medlemsmøtet i følge med et av klubbens medlemmer, og bare hvis styret ikke har innvendinger mot dette.
 3. Talerett har kun klubbens medlemmer og personer som klubbstyret mener kan belyse en sak.
 4. Personer som forstyrrer møtets orden utvises øyeblikkelig av styret.

AVSNITT 5. VALG AV KLUBBSTYRE

1.   Hvem som skal og kan velges

 1. På vanlig årsmøte velges formann, som på forhånd har skrevet ut valgliste med to styremedlemmer, sekretær og kasserer. Alle velges fortrinnsvis for en periode på ett til to år.
 2. Ved oppsett av valgliste bør minimum to eller flere fra det gamle styret være representert i det nye styret for å sikre kontinuitet i klubbdriften.

2.   Forberedelser

 1. To måneder før årsmøtet søker klubbstyret formannskandidater. Disse stiller selvvalgliste. Det er anledning til å stille til gjenvalg.
 2. Valglisten må være sittende styre i hende senest 14 dager før årsmøtet.
 3. En og samme person kan stå oppført på flere valglister.

3.   Fremgangsmåte med flere formannskandidater

 1. Det gis stemme til en av kandidatene, og derved dennes valgliste.
 2. Møtedirigenten foretar opptelling med to oppnevnte hjelpere og en kontrollør fra det sittende klubbstyret.
 3. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, kan den ene, eller flere, trekke seg til fordel for en. Hvis ikke holdes omvalg på førstkommende medlemsmøte. Saken avgjøres da uansett antall fremmøtte hovedmedlemmer. Det er kun klubbens hovedmedlemmer som har stemmerett i en slik sak, dersom den fremmes på et medlemsmøte.

4.   Fremgangsmåte med en formannskandidat

 1. Hvis bare en formannskandidat stiller til valg, må kandidaten allikevel velges med flertall av årsmøtet.
 2. Hvis kandidaten ikke oppnår flertall, kan vedkommende stille ny, eller samme valgliste på førstkommende medlemsmøte. Saken avgjøres uansett antall fremmøtte.
 3. I fall kandidaten fremdeles ikke oppnår flertall, må styret se etter en ny kandidat. Denne stiller på et medlemsmøte med minst en ukes varsel til alle medlemmer. Det sittende styret må fortsette sitt virke til ny formann er valgt, dog kan det si fra seg ansvaret etter tre måneder. Styret må da finne en kandidat som er villig til å lede klubben frem til ny kandidat melder seg. Dette kan virke i inntill ett år, da må klubben opphøre å virke.
 4. Det er kun klubbens hovedmedlemmer som har stemmerett i en slik sak dersom den fremmes på et medlemsmøte.

5.   Tiltredelse

 1. Det nye klubbstyret tiltrer umiddelbart etter at årsmøtet (valgmøtet) er avsluttet.

AVSNITT 6. KLUBBSTYRET

1.   Klubbstyremøtet

 1. Etter vanlig årsmøte skal den nye formannen sammenkalle både det gamle og det nye klubbstyret, og alle klubbens eiendeler skal overleveres det nye klubbstyret.
 2. Formannen leder klubbstyremøtet, og i hans fravær sekretæren. Formannen har på styremøtene dobbeltstemme hvis en sak som det stemmes over får like mange stemmer for som i mot.
 3. Formannen kan med støtte av to andre styremedlemmer avskjedige et styremedlem og innsette en ny person i dennes stilling. Klubbmedlemmene opplyses om utstiftingen på førstkommende medlemsmøte.
 4. Formannen fordeler arbeidsoppgavene innad i styret.
 5. For at klubbstyret skal være beslutningsdyktig, må 3 styremedlemmer, derav formannen eller sekretær være representert.
 6. Arbeidsutvalgsledere har adgang til styremøtet uten å ha stemmerett.
 7. Alle i klubbstyret må varsles om et ordinært styremøte, og alle, såfremt det er mulig, om et ekstraordinært styremøte.

   

  2.   Kapitalforvaltning

 8. Utgifter som ikke er budsjettert, eller beløp av vesentlig betydning og som overstiger et til enhver tids fastsatt beløp av årsmøtet, må ikke plasseres uten at det er behandlet av årsmøtet eller klubbmøtet med minst halvparten av klubbens medlemmer representert. Årsmøtet bør fastsette hvor stort beløp klubbstyret har disposisjonsrett over, ut over godkjent budsjett, for eksempel kr 2.000,-.
 9. Eventuelle inntekter som er så store at de menes plassert på mer forretningsmessig måte, blir å behandle på årsmøtet eller klubbmøte med minst halvparten av klubbens medlemmer representert.
 10. Ved opphør av klubben overføres klubbens aktiva i like deler til alle medlemmer som har betalt sin kontingent for det året hvor oppløsning foregår.
 11. Klubbstyret er til en hver tid ansvarlig for at klubbens eiendeler er forsvarlig sikret.

  3.   Virke

 12. Klubbstyret har ansvar for klubbens aktiviteter, og kan oppnevne arbeidsutvalg til å lede dem.
 13. Klubbstyret fastsetter således instrukser for aktivitetene.
 14. Klubbstyret driver den servicen ovenfor klubbens medlemmer som det har kapasitet til.

4.   Mistillitsforslag

Mistillitsforslag til klubbstyret kan kun reises på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 7 dagers varsel. For å bli hørt må det ha støtte av minst ¾ flertall på årsmøtet. 

AVSNITT 7. OPPHØR

Betingelser for opphør

 1. Klubben opphører hvis klubbens årsmøte vedtar det med ¾ flertall. Saksdokumenter må sendes alle medlemmer sammen med innkallingen til årsmøtet.
 2. Klubben opphører hvis klubbens medlemstall blir så lavt at mener at det ikke er grunnlag for videre drift.

Femgangsmåte

 1. Ved eventuelt opphør av klubben, skal det ved årsmøtet utnevnes et avviklingsstyre bestående av klubbens styre pluss tre valgte hoved-medlemmer.
 2. Avviklingsstyret er ansvarlig for og har som oppgave å tilse at klubbens eiendeler, så som kontanter, papirer, litteratur og andre eiendeler listeføres, eventuelt forsikres, og blir oppbevart på forsvarlig måte.
 3. Klubbens eventuelt utestående skal innfries hvis klubben har midler til det. Et eventuelt overskudd og eventuelle verdier skal plasseres i henhold til klubbens lovverk.
 4. Eiendeler som blir forært klubben bør føres tilbake til den som har forært dem bort.
 5. Materialer og utstyr som er lånt bort til klubben skal returneres til eieren.
 6. Ved opphør av klubben, skal eventuelle effekter, samt utlånte eiendeler straks tilbakeleveres. Dette gjelder for det enkelte medlem så vel som for klubbstyret og klubben.

 

/.

Gjeldende fra 1. august 2014.